RÝCHLE DORUČENIE OBJEDNÁVKY
Darček ku každej objednávke nad 25 EUR
Mail
info@glowup.sk

Píšte kedykoľvek

Domov / Reklamácia

Reklamácia

Reklamačný poriadok

 

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu glowup.sk od našej spoločnosti

 

IČO: 52044190

DIČ: 2120879618

IČ DPH: SK2120879618

 

podľa §4 Sídlo: MPDESIGN s.r.o.

                         Glowup.sk

                         Májová 1664

                         02201 Čadca 

 

 


Adresa pre doručovanie: MPDESIGN s.r.o

                                        Glowup.sk
                                        Májová 1664

                                        02201 Čadca

Kontaktný e-mail: info@glowup.sk

 

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL nájdete TU.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY nájdete TU.

 

 

1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

 

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí:

 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré opisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;

 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; (ak nie je kontaktujete nás na e-mail: info@glowup.sk)

 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

 • tovar sa hodí k účelu, ktorý uvádzame alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;

 • za chybu tovaru je tiež považovaná situácia, kedy vám dodáme iný tovar, než aké bolo medzi nami dohodnuté; (ak sa táto situácia stane, ihneď nás kontaktujte na: info@glowup.sk)

 

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je vám zákonná záručná doba podľa článku 2 poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje iba na spotrebiteľa.

Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľov poskytujeme záruku za akosť pre podnikateľov a právnické osoby v dĺžke 3 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená kratšia záručná doba. V prípade, že sa vada vyskytne v závislosti na porušenie niektorej z našich povinností, patria vám práva z chybného plnenia aj v takomto prípade.

Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

 

 

 

 

2. Aká je zákonná záručná doba?

U nepoužitého spotrebného tovaru činí zákonná záručná doba pre spotrebiteľa dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

 

 

 

 

 3. Aké práva z chybného plnenia máte?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadi Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174. 

A.)  V prípade, že vada tovaru existovala alebo sa má za to, že existovala už pri prevzatí tovaru, patria vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia.

 

 

Ak je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, patria vám tieto práva z chybného plnenia:

 • odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci 

 • odstránenie vady opravou veci;

 • primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo

 • odstúpenie od zmluvy.

 

V prípade podstatného porušenia zmluvy nás pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady informujte o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili. Upozorňujeme vás, že ak tak neurobíte, budú vám patriť len tie práva, ktorá by vám patrila pri nepodstatnom porušení zmluvy. Vykonanú voľbu je možné meniť len po dohode s nami.

Pokiaľ v primeranej lehote vadu tovaru neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť.

 

 

Ak je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:

 

 • odstránenie chyby; alebo

 • primeranú zľavu z kúpnej ceny

 

 

V prípade, že chybu tovaru neodstránime včas alebo odstránenie chyby odmietneme, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu je možné meniť len po dohode s nami.

 

 

Berte na vedomie, že kým neuplatníte svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnení dodať vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právne vadu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

 

 Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, že nemôžete vec vrátiť v tom stave, v akom ste ju dostali. To neplatí v prípade, že:

 

 • došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

 • ste použili vec ešte pred objavením vady;

 • ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním; alebo

 • ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

 

 

 

 

B.) Ak sa vada spotrebného tovaru vyskytne v záručnej dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru u spotrebiteľa, alebo v záručnej dobe troch mesiacov od prevzatia tovaru u podnikateľa, ktorému poskytujeme záruku za akosť, patria vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia:

 

1.) právo na výmenu tovaru máte v prípade, že:

 • tovaru počas záručnej doby stratí niektorú z vlastností uvedených v článku reklamačného poriadku a nie je to vzhľadom k povahe vady neprimerané;

 • je vada neodstrániteľná

 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave; alebo

 • sa na tovar vyskytne väčší počet vád.

Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade, že by výmena tovaru bola neúmerná povahe vyskytnuté vady. V takom prípade máte právo na bezplatné odstránenie vady.

 

 

 

2.) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny máte v prípade, že:

 • nevyberiete právo na odstúpenie od zmluvy, výmeny chybného tovaru

 • nie sme schopní tovaru alebo jeho súčasť vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába);

 • nenastolia nápravu v primeranom čase, alebo v prípadoch, keď by vám zaistenie nápravy pôsobilo značné problémy; alebo

 • vec má vadu, z ktorej sme zaviazaní, a ide o vec predávanou za nižšiu cenu.

 

 

3.) právo na odstúpenie od zmluvy máte v prípade, že:

 • je vada neodstrániteľná;

 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave;

 • sa na tovar vyskytne väčší počet chýb;

 • nie sme schopní tovar vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo

 • nie je možné vymeniť chybný tovar alebo súčasť tovaru za bezchybný.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia vám nepatrí, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;

 • ste chybu sami spôsobili; alebo

 • uplynula záručná doba.

 

 

 

 

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním

 • veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo

 • ak to vyplýva z povahy veci.

 

 

 

 

 

 

5. Ako postupovať pri reklamácii?

 

Odporúčaný postup pri reklamácii:

 •  pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať e-mailom či písomne;

 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;

 • reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;

- pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

 

 

 

Pri rozbalení tovaru a následnom zistení poškodenia, sa ihneď obráťte na dopravcu a vykonajte reklamáciu tovaru u neho. Pri nedodržaní tejto podmienky nemôže byť reklamácia uznaná. Všetku zodpovednosť pri prevzatí tovaru preberá na seba spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý sa stáva podľa prepravných podmienok dopravcov vlastníkom tovaru.

 

 

 

 

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov bráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci. O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

 

 

Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Sumu, ktorú vynaložíte na zaslanie reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy, hradíte vy. Následne, po vybavení reklamácie hradíme odoslanie reklamovaného produktu k vám my. 

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.1. 2019.